Huisregels – Tandartspraktijk Diepenveen – Diepenveen

Huisregels

Huisregels

Om meer inzicht te geven in de werkwijze en regels van onze praktijk en om behandeling van u en medepatiënten zo goed mogelijk uit te voeren, verzoeken wij u deze tekst goed door te lezen. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die al bij ons in behandeling zijn kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

De afspraak

Behandelingen vinden altijd plaats volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Zonder afspraak langs komen met de bedoeling direct behandeld te worden kan dus niet. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd. Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, echter is dit niet altijd mogelijk. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts te verhalen. U heeft dan zelf het recht om een andere afspraak te maken, mocht u in tijdnood zitten. U kunt ons helpen om uitloop te voorkomen door 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Te laat komen voor een afspraak

Bij te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens een tekort aan tijd voor een correcte behandeling. De voor u gereserveerde tijd kan in rekening worden gebracht.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur en uitsluitend telefonisch van tevoren te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering via e-mail

Wij herinneren u als service per email aan uw reeds gemaakte afspraak. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan uw afspraak een e-mail ter herinnering met daarin de dag en het tijdstip van de behandeling.
Om u in de gelegenheid te stellen van deze dienst gebruik te maken noteren wij uw emailadres in uw dossier. Bij jonge gezinsleden noteren wij het emailadres van één van de ouders.
U kunt deze gegevens in de praktijk of via onze website aan ons doorgeven. Graag onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Helaas kan het door een technische storing of een foutief e-mailadres voorkomen dat u niets ontvangt.
U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de door u gemaakte afspraak.

Afspraak voor de (half)jaarlijkse controle

Als het weer bijna tijd is voor uw controle sturen wij u een emailbericht* of een postkaartje. U mag dan zelf contact opnemen met de praktijk voor het maken van deze afspraak. Geeft u duidelijk aan om hoeveel personen het gaat en of u graag meteen een combinatie afspraak met de preventieassistente/mondhygiëne wenst. Indien u voorkeur voor dag- en tijd heeft kunt u deze afspraak het beste tijdig met ons maken.
(* om technische redenen ontvangt u een emailbericht per gezinslid en kan het zijn dat u al een gezinsafspraak heeft staan. U mag dit bericht dan als niet verzonden beschouwen.)

Pijnklachten

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd.

Spoedgevallen / waarneming

Indien de praktijk niet geopend is staat de dienstdoende tandarts op onze site bij spoed- en weekenddienst.

Betalingen

Wij declareren uw tandartskosten rechtstreeks bij uw zorgverzekering via het factoringsbedrijf Infomedics.nl Op alle behandelingen zijn de NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffier van de rechtbank te Utrecht onder nummer 150/2007. Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant.

Patiëntenplichten

Naast de rechten die u als patiënt heeft, heeft u ook een aantal plichten. U dient de zorgverlener (tandarts) duidelijk en volledig te informeren zodat hij een verantwoorde behandeling kan
geven. Tevens dient u zoveel mogelijk mee te werken aan de behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener (tandarts) u geeft. En, voor zover van toepassing, dient u er voor te zorgen dat de zorgverlener (tandarts) tijdig door u betaald wordt voor zijn verrichtingen. Om u te kunnen voorzien van goede tandheelkundige zorg is het van belang dat u de praktijk regelmatig bezoekt, bent u 2 jaar of langer niet geweest dan heeft dit direct uitschrijving tot gevolg.

Uw gegevens up-to-date houden

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Diepenveen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Uw veiligheid

Als richtlijn voor patiënten met overgewicht hanteert Tandartspraktijk Diepenveen voor de behandelstoel een maximaal gewicht van 150 kg. Dit is door onze leverancier gegarandeerd. Met een hoger gewicht is Tandartspraktijk Diepenveen niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Eventuele schade aan de behandelstoel o.i.d. zal worden verhaald op de patiënt als deze in gebreke is geweest het gewicht vooraf te melden.

Roken

Roken in de praktijk of op de oprit/toegang van de praktijk is niet toegestaan. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn.

Garantie

Op tandartsbehandelingen gelden geen garantiebepalingen, daar kan door cliënten in principe ook geen aanspraak op worden gemaakt. Daar wij overtuigd zijn van de kwaliteit van de door ons geleverde werkstukken en klantenservice hoog in het vaandel hebben staan, kunnen wij in individuele gevallen wel coulance bieden. Bent u dus niet tevreden over een behandeling en meent u recht te hebben op garantie, neemt u dan contact met ons op zodat we samen de situatie kunnen bekijken.
Een coulanceregeling is bij voorbaat uitgesloten indien de controle-afspraken niet zijn nageleefd en / of wanneer u onze onderhoudsadviezen niet nageleefd heeft. Schade of verlies van werkstukken te wijten aan externe invloeden zijn eveneens per definitie uitgesloten van garantie.

Meningsverschil of klacht

Wanneer u minder tevreden bent over de behandeling of de manier waarop u geholpen bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan o.a. per mail. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing of kunnen uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. Uw mening is is belangrijk.

Privacyverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de verklaring opgenomen welke rechten u hebt. Deze privacyverklaring geldt automatisch voor al onze patiënten. Daarnaast is deze ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met E.A.M. Kunst, praktijkeigenaar, via e.kunst@tandartspraktijkdiepenveen.nl

Tot slot

Voor een goede mondgezondheid is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen en volwassenen om twee keer per jaar een periodieke controle en reiniging uit te laten voeren. In overleg met u kan dit aantal op indicatie verhoogd of verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, en het schenden van de vertrouwensband wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.